Mua Thẻ ORCA Qua Mạng

Chọn thẻ phù hợp với quý vị! Chọn trong số các loại thẻ dành cho người lớn, người cao tuổi và thanh thiếu niên, thẻ Giấy Phép Giảm Giá Tiền Xe Toàn Vùng (Regional Reduced Fare Permit, RRFP) cho người khuyết tật và thẻ ORCA LIFT.Đăng ký RRFP cho người khuyết tật hoặc ORCA LIFT trên Cổng Thông Tin Giảm Giá Vé của King County.

Đăng nhập hoặc đăng ký với ORCA để thêm thẻ vào hồ sơ và dễ dàng quản lý tập trung tất cả các thẻ của quý vị, nhận dịch vụ khách hàng tùy chỉnh phù hợp với quý vị, xem lịch sử yêu cầu thẻ của quý vị và nhiều hoạt động khác!

Đang nạp...

Thời gian dự kiến giao thẻ đã đặt là sau năm đến bảy ngày làm việc kể từ ngày mua.

Các đơn yêu cầu cấp thẻ sẽ không được xử lý vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ. Các cơ quan ORCA không chịu trách nhiệm nếu Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ giao trễ.