Chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị?

Vui lòng điền mẫu đơn này để liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc gọi số:
Điện thoại 888-988-6722
TTY 711
Thông dịch viên dành cho người không nói Tiếng Anh 800-823-9230


Asterisk(*) indicates required fields.

/1200 các ký tự được sử dụng
Thời gian trả lời thông thường là từ 2 đến 3 ngày làm việc
Tùy chọn để gọi lại vào các ngày trong tuần
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA

888-988-6722 / TTY: 711,

Dịch vụ thông dịch viên dành cho người không nói Tiếng Anh: 800-823-9230

King Street Center

201 S Jackson Street, Seattle
206-553-3000 / 800-542-7876 / TTY: 711

Bremerton Customer Service Office

10 Washington Avenue, Bremerton
360-377-2877 / TTY: 711

Tacoma Dome Station Bus Shop

505 E 25th Street, Tacoma
253-581-8000 / 800-562-8109 / TTY: 711

RideStore - Lynnwood Transit Center

20110 46th Avenue W, Lynnwood
425-348-2350 / TTY: 711

Everett Station Customer Service Center

3201 Smith Avenue, Everett
425-257-7777 / TTY: 711