Nạp lại tiền vào thẻ của tôi

Vé không hiện hoạt

  • Vui lòng đăng nhập để xem toàn bộ chi tiết thẻ.

Thêm vé và quý vị đã sẵn sàng sử dụng phương tiện giao thông!

  • Quý vị hiện không có bất kỳ vé nào.
Đang nạp...
{{ pass.Name }}
{{pass.Price | centsToDollars('WithDollarSign')}}
{{pass.NumberOfTrips}}
{{pass.ValidTo | moment('M/D/YY')}}
Đã thêm bởi {{pass.OwnerName}}

Vé không hiện hoạt

{{ pass.Name }}
{{pass.Price | centsToDollars('WithDollarSign')}}
{{pass.NumberOfTrips}}
Khi thẻ được chạm. {{pass.ValidFrom | moment('M/D/YY')}}
{{pass.ValidTo | moment('M/D/YY')}}
Đã thêm bởi {{pass.OwnerName}}
Đang nạp...