Quyền Riêng Tư

Chào mừng quý vị đến với ORCA, chương trình sẽ mang lại cho mọi người cơ hội đi xe buýt, phà và tàu hỏa trên khắp khu vực Puget Sound chỉ với một chiếc thẻ duy nhất.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư ORCA này giải thích cách thức ORCA và các Cơ Quan trong chương trình thu thập và xử lý thông tin khi một cá nhân lựa chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do các Cơ Quan đó cung cấp theo Chương Trình ORCA, bao gồm nhưng không giới hạn Thẻ ORCA, Sản Phẩm ORCA, Ứng Dụng ORCA, Trang Web ORCA và Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA. Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý sẽ tuân thủ Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này và các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Trang Web ORCA, Ứng Dụng ORCA và bất kỳ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA nào yêu cầu Thông Tin Có Thể Nhận Diện Cá Nhân (Personally Identifiable Information, PII) đều không dành cho trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi sử dụng. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoặc yêu cầu thông tin từ các cá nhân mà chúng tôi biết là dưới 13 tuổi, trừ khi do cha mẹ hoặc người giám hộ cung cấp.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho bất kỳ PII nào (ví dụ: tên và số thẻ tín dụng của quý vị) do quý vị cung cấp cho Cơ Sở Bán Lẻ. Nếu quý vị cung cấp PII cho Cơ Sở Bán Lẻ thì Cơ Sở Bán Lẻ, chứ không phải là ORCA hoặc các Cơ Quan của ORCA, sẽ chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ, truyền tải, bảo vệ an toàn và sử dụng thông tin đó.

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho thông tin, bao gồm cả PII, do quý vị cung cấp cho chủ sử dụng lao động, trường học hoặc Khách Hàng Doanh Nghiệp khác được các Cơ Quan bán Thẻ Doanh Nghiệp và Sản Phẩm ORCA. Nếu quý vị cung cấp PII cho chủ sử dụng lao động, trường học hoặc Khách Hàng Doanh Nghiệp khác liên quan đến việc lấy Thẻ Doanh Nghiệp hoặc Sản Phẩm ORCA, thì Khách Hàng Doanh Nghiệp đó, chứ không phải là ORCA, sẽ chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ, truyền tải, bảo mật hoặc sử dụng thông tin đó.

 1. Định nghĩa

Khi được sử dụng trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này, các thuật ngữ dưới đây sẽ có ý nghĩa như được chỉ định.

(Các) Cơ Quan có nghĩa là một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ giao thông công cộng sau đây và các nhà thầu, nhà thầu phụ mà những Cơ Quan này thuê riêng hoặc chung cho mục đích liên quan đến Chương Trình ORCA.

Central Puget Sound Regional Transit Authority (“Sound Transit”);

Thành Phố Everett (“Everett Transit”);

King County Metro Transit Department (“King County Metro”);

Kitsap County Public Transportation Benefit Area (“Kitsap Transit”);

Pierce County Public Transportation Benefit Area Corporation (“Pierce Transit”);

Snohomish County Public Transportation Benefit Area (“Community Transit”); và

Washington State Department of Transportation, Ferries Division (“WSF”).

Để làm rõ, thuật ngữ “(các) Cơ Quan” không bao gồm Khách Hàng Doanh Nghiệp hoặc Cơ Sở Bán Lẻ.

Nạp tự động là quy trình tự động nạp Sản Phẩm ORCA cho Thẻ ORCA đã đăng ký và tính phí tương ứng vào thẻ tín dụng của Chủ Thẻ để thanh toán cho sản phẩm đã nạp. Chủ Thẻ hoặc Khách Hàng Doanh Nghiệp có thể cho phép nạp tự động.

Khách Hàng Doanh Nghiệp là thực thể không phải khách hàng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn chủ sử dụng lao động, tổ chức giáo dục hoặc cơ quan dịch vụ xã hội, mua Thẻ Doanh Nghiệp và/hoặc các sản phẩm để phân phát cho nhân viên, học viên hoặc người tham gia chương trình khác theo các điều khoản của thỏa thuận với một trong các Cơ Quan.

Thẻ Doanh Nghiệp là một loại Thẻ ORCA phát hành cho Khách Hàng Doanh Nghiệp để phân phát cho những cá nhân là người tham gia đủ điều kiện trong chương trình đi lại của Khách Hàng Doanh Nghiệp.

LIFT là một loại Thẻ ORCA phát hành cho các cá nhân đủ điều kiện được giảm giá vé dựa trên thu nhập đối với các dịch vụ Community Transit, Everett Transit, King County Metro, Kitsap Transit và Sound Transit. Không được chuyển nhượng thẻ LIFT ORCA.

Ứng Dụng ORCA là ứng dụng di động myORCA mà khách hàng sử dụng để quản lý tài khoản và thẻ ORCA.

Thẻ ORCA là thẻ thực hoặc thẻ ảo mà có thể xuất trình để thanh toán giá vé cho các dịch vụ tàu hỏa, xe buýt và phà do các Cơ Quan cung cấp và theo các điều khoản do những cơ quan này đặt ra. Thẻ ORCA có thể là thẻ được phát hành cho cá nhân và Thẻ Doanh Nghiệp, trừ khi hai loại thẻ này được phân biệt rõ ràng.

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA là các cơ sở và dịch vụ của một hoặc nhiều Cơ Quan để trao đổi thông tin với khách hàng về Chương Trình ORCA và bán Thẻ ORCA và Sản Phẩm ORCA, bao gồm quầy chăm sóc khách hàng, tổng đài, trung tâm thư tín, bộ phận hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và máy bán hàng tự động.

(Các) Sản Phẩm ORCA hay (các) Sản Phẩm là bất kỳ tùy chọn thanh toán giá vé phương tiện giao thông nào được chào bán trong phạm vi Chương Trình ORCA, bao gồm nhưng không giới hạn vé tháng hoặc vé kỳ và giá trị được lưu trữ trong E-purse.

Chương Trình ORCA là thiết bị, hệ thống, cơ sở vật chất, Thẻ ORCA, Sản Phẩm ORCA, Ứng Dụng ORCA, Trang Web ORCA, dữ liệu, thông tin và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào liên quan đến việc điều phối giá vé khu vực và chương trình thanh toán do các Cơ Quan thực hiện, trong đó sử dụng Thẻ ORCA như phương tiện chung để thanh toán giá vé cho các dịch vụ giao thông công cộng của họ.

Trang Web ORCA là trang web công khai sau đây: www.myORCA.com

Thông Tin Có Thể Nhận Diện Cá Nhân (PII) là thông tin sau đây khi được các Cơ Quan thu thập theo Chương Trình ORCA: tên thể nhân; và nếu kết hợp với tên nói trên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, thông tin liên quan đến Giấy Phép Giảm Giá Tiền Xe Toàn Vùng (như được định nghĩa dưới đây), ảnh và thông tin séc/thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng.

Cơ Sở Bán Lẻ hay Cơ Sở Bán Lẻ ORCA là cơ sở bán lẻ hoặc thực thể khác được ủy quyền bán Thẻ ORCA mới và thêm giá trị được lưu trữ trong E-purse vào Thẻ ORCA mới và hiện hành.

Giấy Phép Giảm Giá Tiền Xe Toàn Vùng (RRFP) là một loại Thẻ ORCA được phát hành cho cá nhân đủ điều kiện được giảm giá vé bởi một trong các Cơ Quan do tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác (65 tuổi trở lên) của cá nhân đó. Thẻ Medicare hợp lệ là bằng chứng đủ điều kiện nhận RRFP. Không được chuyển nhượng thẻ RRFP ORCA.

Youth là một loại Thẻ ORCA được phát hành cho cá nhân đủ điều kiện được giảm giá vé do tuổi tác của cá nhân đó (6-18 tuổi). Không được chuyển nhượng thẻ Youth ORCA.

 1. Thông Tin do Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Yêu Cầu

Quý vị không phải cung cấp thông tin nếu trả tiền vé bằng tiền mặt để sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, quý vị có thể cần cung cấp thông tin nếu lựa chọn sử dụng các dịch vụ như Thẻ ORCA, Ứng Dụng ORCA hoặc Trang Web ORCA. Nếu quý vị liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA qua thư, điện thoại, email hoặc trực tiếp, Chương Trình ORCA có thể ghi lại việc liên hệ đó và thu thập thông tin do quý vị cung cấp. Loại thông tin được yêu cầu sẽ khác nhau tùy theo dịch vụ mà quý vị muốn nhận được. Nếu quý vị từ chối cung cấp thông tin cho một số dịch vụ, có khả năng các Cơ Quan không thể cung cấp các dịch vụ đó cho quý vị.

Một số thông tin nhất định, ví dụ như thông tin về địa điểm, chi tiết thiết bị và dữ liệu cookie, sẽ được tự động truyền tới ORCA khi quý vị sử dụng Thẻ ORCA, Ứng Dụng ORCA hoặc Trang Web ORCA. Thông tin tổng hợp và không phải của cá nhân sẽ giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ phù hợp và đáp ứng nhu cầu. Thông báo này không hạn chế cách chúng tôi sử dụng dữ liệu không thể nhận diện đó.

Trang Web ORCA, Ứng Dụng ORCA và bất kỳ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng ORCA nào yêu cầu PII đều không dành cho trẻ vị thành niên. Chúng tôi sẽ không chấp nhận hoặc yêu cầu PII từ các cá nhân mà chúng tôi biết là dưới 13 tuổi, trừ khi do cha mẹ hoặc người giám hộ cung cấp.

Khi quý vị cung cấp PII để xác lập quý vị đủ điều kiện tham gia các chương trình giảm giá vé, một số PII nhất định sẽ được lưu trữ trong Chương Trình ORCA để cho phép các Cơ Quan quản lý và theo dõi tình hình sử dụng các chương trình giảm giá vé này, ví dụ như tên, họ, địa chỉ, ngày sinh, mã nhận diện sử dụng phương tiện giao thông công cộng phục vụ theo yêu cầu và ngày hết hạn đủ điều kiện, tùy thuộc vào chương trình giảm giá vé mà quý vị đang sử dụng.

Cá nhân không cần đăng ký Thẻ ORCA tại các Cơ Quan, trừ khi cá nhân đó yêu cầu Giấy Phép Giảm Giá Tiền Xe Toàn Vùng, Thẻ LIFT ORCA hoặc để mua vé sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng phục vụ theo yêu cầu như dịch vụ Access của King County. Nếu một cá nhân lựa chọn cung cấp PII cho các Cơ Quan nhằm mục đích đăng ký Thẻ ORCA, Chương Trình ORCA sẽ lưu trữ PII đó và liên kết PII đó với số thẻ.

 1. Thông Tin Liên Quan Khi Mua Thẻ ORCA và Sản Phẩm ORCA

Khi quý vị mua Thẻ ORCA hoặc Sản Phẩm ORCA, hệ thống sẽ thu thập lượng thông tin khác nhau, tùy thuộc vào phương thức thanh toán của quý vị. Hệ thống sẽ luôn thu thập thông tin về ngày và thời gian mua; số thẻ ORCA; thông tin về nơi mua; số lượng/loại Sản Phẩm ORCA đã mua và số tiền và phương thức mua. Ngoài ra, hệ thống sẽ thu thập PII nếu quý vị mua bằng séc, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Thông tin về việc mua Thẻ ORCA và Sản Phẩm ORCA sẽ được liên kết với số thẻ. Nếu quý vị đã cung cấp PII (ví dụ: để xác lập quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình giảm giá vé hoặc để mua bằng séc, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ), PII được lưu trữ có thể được liên kết với số thẻ.

 1. Thông Tin Liên Quan Khi Sử Dụng Thẻ và Sản Phẩm ORCA

Khi Thẻ ORCA được xuất trình trước thiết bị đọc ORCA để thanh toán giá vé hoặc để kiểm tra tình trạng thẻ, hệ thống sẽ thu thập thông tin, ví dụ như:

 1. Ngày và thời gian xuất trình thẻ.
 2. Số từ thiết bị đọc được sử dụng.
 3. I.D của Cơ Quan có thiết bị đọc được sử dụng.
 4. Địa điểm đặt thiết bị đọc.
 5. Số phương tiện và số tuyến nếu thẻ được đọc bằng thiết bị trên phương tiện của Cơ Quan.
 6. Tính chất của giao dịch (như thanh toán giá vé hoặc xác thực thanh toán giá vé).
 7. Số lượng/loại Sản Phẩm ORCA được sử dụng.
 8. Bất kỳ lượt chuyển phương tiện nào được áp dụng.
 9. Số thẻ ORCA.

Thông tin liên quan đến việc sử dụng Thẻ ORCA được liên kết với số thẻ. Nếu quý vị đã cung cấp PII liên kết với số thẻ, thông tin về việc sử dụng Thẻ ORCA có thể được liên kết với PII của quý vị.

 1. Ứng Dụng ORCA và Thông Tin Được Thu Thập

PII sẽ được thu thập trên Ứng Dụng ORCA nếu quý vị muốn nhận một số dịch vụ nhất định và chỉ khi quý vị cung cấp hoặc truy cập thông tin đó trong ứng dụng di động. Cần có PII cho các dịch vụ liên quan đến ORCA được nêu trong các mục khác của Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.

Khi quý vị gửi câu hỏi hoặc góp ý tới Chương Trình ORCA theo mẫu đơn Liên hệ với chúng tôi, các Cơ Quan có thể lưu trữ những thư từ đó, đồng thời sử dụng địa chỉ email và thông tin khác có trong thư từ của quý vị để xử lý thư từ, trả lời quý vị và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Ứng Dụng ORCA có thể có liên kết đến những trang web khác, ví dụ như trang web riêng của các Cơ Quan. Khi truy cập liên kết để đến một trong những trang web bên ngoài đó, quý vị sẽ không còn trong Ứng Dụng ORCA nữa và Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này sẽ không còn được áp dụng. Thay vào đó, quý vị sẽ trở thành đối tượng của thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản khác của trang web bên ngoài đó.

ORCA tuân thủ các yêu cầu của Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trên Mạng của Trẻ Em (Children’s Online Privacy Protection Act, "COPRA") và quy tắc của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang để diễn giải COPRA (16 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang [Code of Federal Regulations, CFR] § 512). Ứng Dụng ORCA không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua Ứng Dụng ORCA từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu biết trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

 1. Trang Web ORCA và Thông Tin Được Thu Thập

Các máy chủ của ORCA tự động ghi lại và lưu trữ thông tin do máy tính hoặc trình duyệt gửi đến mỗi khi có người truy cập Trang Web ORCA, ngay cả khi chỉ để duyệt hoặc tải xuống thông tin. Những nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin sau:

 1. Địa Chỉ Giao Thức Internet (Internet Protocol, IP) và tên miền liên kết với kết nối Internet cho máy tính của quý vị. Địa Chỉ IP là mã số nhận diện được chỉ định cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc trực tiếp cho máy tính của quý vị.
 2. Loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng.
 3. Ngày và thời gian quý vị truy cập Trang Web ORCA.
 4. Trang web quý vị đã truy cập trước khi truy cập Trang Web ORCA.
 5. Các trang người dùng đã xem, thời lượng người dùng dành cho một trang nhất định, các thuật ngữ tìm kiếm và thông tin không thể nhận diện cá nhân khác có thể được thu thập khi điều hướng trên Trang Web ORCA.
 6. Một hoặc nhiều cookie có thể xác định riêng trình duyệt của quý vị.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thống kê về việc quý vị sử dụng Trang Web ORCA, ví dụ như “hồ sơ hoạt động” và “lượt truy cập của người dùng”, đó là số lượt truy cập và phiên truy cập có thể được ghi lại để xác định những trang nào thường được truy cập nhiều nhất.

Khi quý vị truy cập Trang Web ORCA, máy tính của quý vị sẽ nhận được một hoặc nhiều “cookie”. Cookie là các tệp văn bản nhỏ đặt trên máy tính của người dùng và được Trang Web ORCA truy cập để nhận diện người dùng nhiều lần, để giúp người dùng liên tục truy cập và sử dụng trang web dễ dàng, đồng thời biên soạn dữ liệu để cải thiện trang web và các mục đích kinh doanh có liên quan. Hầu hết các trình duyệt đều được thiết lập để chấp nhận cookie nhưng quý vị có thể cài đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc báo hiệu khi cookie được gửi đi. Tuy nhiên, một số tính năng và dịch vụ của Trang Web ORCA có thể không hoạt động bình thường nếu quý vị tắt cookie.

PII sẽ chỉ được thu thập trên Trang Web ORCA nếu quý vị muốn nhận được một số dịch vụ nhất định và chỉ khi quý vị hoặc Khách Hàng Doanh Nghiệp liên kết với Thẻ ORCA của quý vị cung cấp thông tin đó. PII cần thiết cho các dịch vụ liên quan đến ORCA được nêu trong các mục khác của Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này. Nếu muốn nhận được dịch vụ cần có PII nhưng không muốn cung cấp PII qua Trang Web ORCA, quý vị có thể chọn cung cấp PII được yêu cầu khi đến văn phòng Chăm Sóc Khách Hàng của Cơ Quan hoặc từ tổng đài ORCA.

Khi quý vị gửi câu hỏi hoặc góp ý tới Chương Trình ORCA theo mẫu đơn Liên hệ với chúng tôi, các Cơ Quan có thể lưu trữ những thư từ đó, đồng thời sử dụng địa chỉ email và thông tin khác có trong thư từ của quý vị để xử lý thư từ, trả lời quý vị và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Trang Web ORCA có thể có liên kết đến những trang web khác, ví dụ như trang web riêng của các Cơ Quan. Khi truy cập liên kết để đến một trong những trang web bên ngoài đó, quý vị sẽ không còn trong Trang Web ORCA nữa và Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này sẽ không còn được áp dụng. Thay vào đó, quý vị sẽ trở thành đối tượng của thông báo về quyền riêng tư và các điều khoản khác của trang web bên ngoài đó.

ORCA tuân thủ các yêu cầu của Children's Online Privacy Protection ("COPRA", Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trên Mạng của Trẻ Em) và quy tắc của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang để diễn giải COPPA (16 CFR § 512). Trang Web ORCA không hướng đến trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua Trang Web ORCA từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu biết trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

 1. Sử Dụng và Chia Sẻ Thông Tin

Trừ khi có hạn chế khác trong luật hoặc trong Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này, các Cơ Quan sẽ sử dụng và chia sẻ toàn bộ thông tin thu thập được thông qua Chương Trình ORCA hoặc do Chương Trình ORCA tạo ra nhằm mục đích bán vé, thu tiền vé, hỗ trợ các chương trình đi lại của Khách Hàng Doanh Nghiệp, theo dõi chức năng và hiệu suất của Chương Trình ORCA, đề nghị và nhận phản hồi, phát triển Chương Trình ORCA, lập báo cáo về việc sử dụng Thẻ ORCA và các hoạt động hoặc sản phẩm khác liên quan đến ORCA và cho bất kỳ mục đích nào khác của Chương Trình ORCA hoặc Cơ Quan.

Các Cơ Quan sẽ không bán PII cho các tổ chức khác cho mục đích tiếp thị của họ. Các Cơ Quan sẽ chỉ chia sẻ PII với nhân viên, nhân viên cấp cao và nhà thầu của Cơ Quan trên cơ sở “cần biết” cho mục đích thực hiện các bổn phận và trách nhiệm của họ.  Các Cơ Quan có thể chia sẻ PII với những người hoặc tổ chức khác nếu việc đó cần thiết một cách hợp lý để:

 1. Tuân thủ luật hoặc quy định hiện hành.
 2. Phản hồi (tự nguyện hoặc không tự nguyện) trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình và yêu cầu pháp lý khác của cơ quan chính quyền; và để bảo vệ các Cơ Quan khỏi bất kỳ tổn hại nào có thể phát sinh (khi một Cơ Quan cho rằng có khả năng đó theo quyền tùy ý quyết định của Cơ Quan đó).
 3. Thực hiện các điều khoản sử dụng của Cơ Quan và các quy định khác được áp dụng theo Chương Trình ORCA hoặc dịch vụ giao thông của Cơ Quan, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm có thể có đối với điều khoản/quy định đó.
 4. Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
 5. Bảo vệ tránh gây tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của các Cơ Quan, người dùng dịch vụ của họ hoặc người dân, theo yêu cầu và cho phép của pháp luật.

Những người hoặc tổ chức nhận thông tin từ các Cơ Quan có thể kết hợp thông tin đó với thông tin khác họ tự có được. Các Cơ Quan không chịu trách nhiệm về việc kết hợp hoặc sử dụng sau này có thể từ thông tin đã cung cấp cho những người khác theo Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này.

 1. Lưu Trữ Thông Tin

Thông tin được thu thập thông qua Chương Trình ORCA hoặc do Chương Trình ORCA tạo ra có thể được lưu trữ trong hệ thống trung tâm của ORCA và tại từng Cơ Quan riêng, trong cả cơ sở dữ liệu đang hoạt động và các hệ thống lưu trữ, và ở cả định dạng điện tử cũng như bản cứng. Các Cơ Quan sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến Chương Trình ORCA trong thời gian họ tin là hữu ích hoặc được yêu cầu theo luật hiện hành.

Khi quý vị gửi email hoặc thư kèm theo câu hỏi hoặc góp ý tới Chương Trình ORCA hoặc Cơ Quan hoặc nếu quý vị cung cấp thông tin liên lạc của mình khi đặt hàng Thẻ ORCA, Sản Phẩm hoặc dịch vụ ORCA, các Cơ Quan có thể lưu trữ những thư từ đó, đồng thời sử dụng địa chỉ email và thông tin khác có trong thư từ của quý vị để xử lý thư từ, trả lời quý vị và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

 1. Hồ Sơ Công Khai

Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai Washington (Chương 42.56, Bộ Luật Sửa Đổi Washington [Revised Code of Washington, RCW]) (“Đạo Luật”) áp dụng cho tất cả hồ sơ liên quan đến Chương Trình ORCA, bao gồm nhưng không giới hạn:  bất kỳ dữ liệu và báo cáo nào liên quan đến việc phát hành, nạp và sử dụng Thẻ ORCA và Thẻ Doanh Nghiệp; PII do quý vị cung cấp; và email, góp ý và thư từ khác giữa quý vị và bất kỳ Cơ Quan nào của ORCA. Nói chung, người dân có thể kiểm tra và sao chép hồ sơ công khai nhưng Đạo Luật miễn trừ việc bắt buộc tiết lộ một số hồ sơ. Ví dụ: Đạo Luật cho phép các trường hợp miễn trừ sau đây đối với việc bắt buộc tiết lộ:

RCW 42.56.330(4) Thông tin nhận diện cá nhân của những người tham gia hoặc người đăng ký hiện tại hoặc trước đây của dịch vụ giao thông công cộng phục vụ theo nhu cầu hoặc dịch vụ giao thông khác được vận hành vì lợi ích của người khuyết tật hoặc người cao tuổi.

RCW 42.56.330(5) Thông tin nhận diện cá nhân của những người mua và sử dụng vé giao thông hoặc phương tiện thanh toán tiền vé khác, bao gồm nhưng không giới hạn các thẻ thông minh có giá trị được lưu trữ và thẻ từ, ngoại trừ cơ quan có thể tiết lộ thông tin nhận diện cá nhân cho một người, chủ sử dụng lao động, tổ chức giáo dục hoặc tổ chức khác chịu trách nhiệm toàn bộ hoặc một phần về việc thanh toán chi phí mua hoặc sử dụng vé giao thông hoặc phương tiện thanh toán tiền vé khác và cho mục đích tránh gian lận. Khi được sử dụng trong tiểu mục này, “thông tin nhận diện cá nhân” bao gồm thông tin mua hoặc sử dụng liên quan đến một vé giao thông cụ thể, riêng lẻ hoặc phương tiện thanh toán tiền vé.

(a) Thông tin liên quan đến việc mua hoặc sử dụng vé giao thông hoặc phương tiện thanh toán tiền vé có thể được tiết lộ ở dạng tổng hợp nếu dữ liệu đó không chứa bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào.

(b) Thông tin nhận diện cá nhân có thể được tiết lộ cho cha mẹ hoặc người giám hộ đã cung cấp PII về chủ thẻ là trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi hoặc cho cơ quan thực thi pháp luật nếu yêu cầu đó kèm theo lệnh của tòa án.

Các Cơ Quan có quyền tùy ý quyết định, nếu có, tiết lộ hoặc không tiết lộ hồ sơ theo Đạo Luật này. Các Cơ Quan có quyền áp đặt phí theo Đạo Luật tương ứng với các yêu cầu kiểm tra và sao chép hồ sơ.

Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này và Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai hoặc luật khác điều chỉnh việc tiết lộ hồ sơ, Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai hoặc luật hiện hành khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Bảo Mật Thông Tin

Các biện pháp bảo mật của các Cơ Quan nhằm mục đích bảo vệ tránh hành vi truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép thông tin được thu thập hoặc tạo ra theo Chương Trình ORCA. Ví dụ: các bước đã được thực hiện để bảo vệ tính nguyên vẹn của cơ sở hạ tầng viễn thông và máy tính của họ, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác thực, theo dõi, kiểm tra và mã hóa. Ngoài ra, các đơn hàng của khách hàng được xử lý thông qua một máy chủ bảo mật, sử dụng các loại phần mềm mã hóa cao cấp. Có nghĩa là tất cả PII được nhập qua mạng sẽ được mã hóa trong khi truyền tải để tối đa hóa mức độ bảo mật. Tuy nhiên, vì Trang Web ORCA không mã hóa email, quý vị không nên gửi email chứa thông tin mà quý vị coi là thông tin nhạy cảm.

Mặc dù có quy định trên đây, nhưng tuyệt đối không được hiểu Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư là tư vấn kinh doanh, pháp lý hoặc tư vấn khác hoặc bảo đảm không có lỗi trong việc bảo mật thông tin được cung cấp bởi hoặc gửi tới Trang Web ORCA hoặc được gửi tới Chương Trình ORCA hoặc các Cơ Quan khi khách hàng tham gia Chương Trình ORCA. Do tính chất truyền thông qua Internet và công nghệ phát triển, các Cơ Quan không thể và từ chối chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin do quý vị cung cấp sẽ không bị mất, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi bởi bên thứ ba có thể truy cập trái phép, bất chấp những nỗ lực của các Cơ Quan.

Cho dù có những biện pháp bảo mật thông tin của Chương Trình ORCA, nếu một người không được ủy quyền đã hoặc được tin tưởng một cách hợp lý là đã có được “thông tin cá nhân” không được mã hóa do các Cơ Quan lưu giữ, các Cơ Quan sẽ thông báo cho chủ thể của thông tin cá nhân đó theo RWC 42.56.590. Theo Mục này, “thông tin cá nhân” có ý nghĩa tương tự như được định nghĩa trong RCW 42.56.590(5) và (6).

 1. Thay Đổi Thông Tin Có Thể Nhận Diện Cá Nhân

Các Cơ Quan cần người dùng Thẻ ORCA và Sản Phẩm ORCA cập nhật PII của chính họ mỗi khi cần. Quý vị có thể sử dụng Ứng Dụng ORCA, Trang Web ORCA hoặc đến văn phòng Chăm Sóc Khách Hàng ORCA để cập nhật thông tin cá nhân chi tiết và sửa đổi hoặc chấm dứt đăng ký Thẻ ORCA hoặc cho phép Nạp Tự Động.

 1. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

CÁC CƠ QUAN ĐÃ ÁP DỤNG CÁC QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP MÀ HỌ TIN LÀ HỢP LÝ VỀ MẶT THƯƠNG MẠI ĐỂ BẢO VỆ MỌI THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP CHO CHƯƠNG TRÌNH ORCA, BAO GỒM THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP TRÊN TRANG WEB ORCA. TUY NHIÊN, KHÔNG AI TRONG CÁC CƠ QUAN NÀY BẢO ĐẢM BẢO MẬT THÔNG TIN HOẶC BẢO ĐẢM THÔNG TIN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN PII) ĐƯỢC THU THẬP LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH ORCA SẼ KHÔNG BỊ TRUY CẬP HOẶC TIẾT LỘ TRÁI PHÉP, BỊ MẤT, SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH, THAY ĐỔI HOẶC ĐÁNH CẮP VÀ CÁC CƠ QUAN NÀY TỪ CHỐI CHỊU BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SỰ CỐ TRÊN.

 1. Luật Điều Chỉnh và Địa Điểm

Tuyên Bố này sẽ được hiểu theo luật Tiểu Bang Washington, không xét đến bất kỳ mâu thuẫn nào trong quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp phát sinh theo Tuyên Bố này sẽ chỉ được giải quyết bởi các tòa án liên bang hoặc tiểu bang đặt tại King County, Washington có quyền tài phán đối với vấn đề đó.

 1. Câu Hỏi hoặc Góp Ý đối với Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này

Vui lòng gửi mọi câu hỏi hoặc góp ý liên quan đến Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này tới Đội Ngũ Vận Hành ORCA Khu Vực.

Email:  [email protected]

Điện thoại: 888-988-6722 / TTY: 711, trong giờ làm việc thông thường

Thư:  ORCA Director

401 S Jackson St.

Seattle WA 98104

Khi chúng tôi nhận được câu hỏi hoặc góp ý bằng văn bản chính thức tại địa chỉ này, chính sách của chúng tôi là liên hệ với người khiếu nại về quan ngại của họ.

 1. Thay Đổi Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư

Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi dự kiến hầu hết thay đổi đều là thay đổi nhỏ. Những thay đổi đáng kể sẽ được đăng dưới hình thức “cảnh báo” ở đầu Trang Web ORCA. Ngày của phiên bản mới nhất của Tuyên Bố này sẽ được xác định ở đầu trang và các phiên bản trước đó sẽ được lưu trữ trong phần lưu trữ để quý vị xem lại khi cần.

Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đối với Tuyên Bố này ít nhất mười (10) ngày trước khi thay đổi có hiệu lực. Mọi thông tin chúng tôi thu thập được theo Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư hiện tại sẽ vẫn tuân thủ các điều khoản của Tuyên Bố này. Sau khi bất kỳ thay đổi nào có hiệu lực, toàn bộ thông tin mới mà chúng tôi thu thập, nếu có, sẽ phải tuân thủ theo Tuyên Bố mới.

Các định dạng thay thế của Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

888-988-6722 / TTY: 711

[email protected]

Đăng nhập / Đăng Ký