Privacy

Welcome sa ORCA, na nag-aalok sa mga tao ng oportunidad na gumamit ng isang card para sumakay ng mga bus, ferry, at tren sa buong rehiyon ng Puget Sound.

Ipinapaliwanag sa Pahayag sa Privacy ng ORCA na ito kung paano kinokolekta at itinatrato ng ORCA at ng mga ahensya nito ang impormasyon, kapag pinili ng isang indibidwal na gamitin ang mga produkto at serbisyong ibinibigay ng Mga Ahensya sa ilalim ng Programa ng ORCA, kasama ang, ngunit hindi limitado sa Mga ORCA Card, Produkto ng ORCA, ORCA App, Website ng ORCA, at Serbisyo sa Customer ng ORCA. Sa pamamagitan ng paggamit ng aming mga serbisyo, sumasang-ayon kang mapailalim sa Pahayag sa Privacy na ito at sa aming mga tuntunin ng paggamit.

Ang Website ng ORCA, ORCA App, at anumang Serbisyo sa Customer ng ORCA na nangangailangan ng Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan (Personally Identifiable Information, PII) ay hindi para sa paggamit ng mga menor de edad na wala pang 13 taong gulang. Hindi kami tatanggap o hihingi ng impormasyon mula sa mga indibidwal na alam naming wala pang 13 taong gulang, maliban na lang kung magulang o tagapangalaga ang magbibigay nito.

Hindi nalalapat ang Pahayag sa Privacy na ito sa anumang PII (hal. iyong pangalan at credit card number) na ibibigay mo sa isang Retailer. Kung magbibigay ka ng PII sa isang Retailer, ang Retailer, at hindi ang ORCA o ang mga Ahensya nito, ang may pananagutan para sa pagkolekta, pag-store, paglipat, pag-iingat, at paggamit ng impormasyong iyon.

Hindi nalalapat ang Pahayag sa Privacy na ito sa impormasyon, kasama ang PII, na ibibigay mo sa iyong employer, paaralan, o iba pang Business Account kung saan nagbebenta ang Mga Ahensya ng Mga Business Card at Produkto ng ORCA. Kung nagbigay ka ng PII sa iyong employer, paaralan, o iba pang Business Account kaugnay ng pagkuha ng Business Card o Produkto ng ORCA, ang Business Account, at hindi ang Mga Ahensya, ang responsable para sa pagkolekta, pag-store, paglipat, pag-iingat, o paggamit ng impormasyon.

 1. Mga Kahulugan

Gaya ng paggamit sa Pahayag sa Privacy na ito, ganito ang magiging kahulugan ng mga sumusunod na termino.

Tumutukoy ang (Mga) Ahensya sa isa o higit pang sumusunod na provider sa pampublikong transportasyon at sa mga contractor at subcontractor na pinapanatili ng Mga Ahensyang ito, sa indibidwal o kolektibong paraan, para sa mga layuning nauugnay sa Programa ng ORCA.

 • Central Puget Sound Regional Transit Authority (“Sound Transit”);
 • Lungsod ng Everett (“Everett Transit”);
 • King County Metro Transit Department (“King County Metro”);
 • Kitsap County Public Transportation Benefit Area (“Kitsap Transit”);
 • Pierce County Public Transportation Benefit Area Corporation (“Pierce Transit”);
 • Snohomish County Public Transportation Benefit Area (“Community Transit”); at
 • Washington State Department of Transportation, Ferries Division (“WSF”).

Para sa paglilinaw, hindi kasama sa terminong “(Mga) Ahensya” ang Mga Business Account o Retailer.

Ang Pag-autoload ay ang proseso sa awtomatikong pag-load ng Mga Produkto ng ORCA sa isang naka-register na ORCA Card at paggawa ng nauugnay na singil sa credit card ng Cardholder para magbayad para sa na-load na produkto. Ang autoload ay puwedeng pahintulutan ng Cardholder o isang Business Account.

Ang Business Account ay isang entity maliban pa sa isang indibidwal na customer, kasama ang, ngunit hindi limitado sa isang employer, edukasyonal na institusyon, o ahensya sa panlipunang serbisyo, na bumibili ng mga Business Card at/o produkto para sa pamamahagi sa kanilang mga empleyado, mag-aaral, o iba pang kalahok ng programa alinsunod sa mga tuntunin ng isang kasunduan sa isa sa Mga Ahensya.

Ang Business Card ay isang uri ng ORCA Card na ibinibigay sa isang Business Account para sa pamamahagi sa mga indibidwal na kwalipikadong kalahok sa programa sa transportasyon ng Business Account.

Ang LIFT ay isang uri ng ORCA Card na ibinibigay sa mga indibidwal na kwalipikado para sa mas mababang pamasahe batay sa kita sa mga serbisyo ng Community Transit, Everett Transit, King County Metro, Kitsap Transit, at Sound Transit. Hindi transferable ang mga LIFT ORCA card.

Ang ORCA App ay ang myORCA mobile application na ginagamit ng mga customer para sa ORCA account at pamamahala ng card.

Ang ORCA Card ay ang card, pisikal o virtual, na puwedeng ipakita para sa pagbabayad ng pamasahe sa mga serbisyo sa tren, bus, at ferry na ibinibigay ng provided, at alinsunod sa mga tuntuning itinalaga ng Mga Ahensya. Ang ORCA Card ay puwedeng tumukoy sa mga card na ibinigay sa mga indibidwal at Business Card, maliban na lang kung nakasaad sa konteksto na ang isa sa dalawa ang ibig sabihin nito.

Mga Serbisyo sa Customer ng ORCA ay ang mga pasilidad at serbisyo ng isa o higit pang Ahensyang nakikipagpalitan ng impormasyon sa mga customer hinggil sa Programa ng ORCA at nagbebenta ng Mga ORCA Card at Produkto ng ORCA, kasama ang mga counter ng serbisyo sa customer, calls center, mail center, suporta sa business account, at vending machine.

Ang (Mga) Produkto ng ORCA o ang (Mga) Produkto ay anumang opsyon sa pagbabayad ng pamasahe sa transportasyon na iniaalok para ibenta sa Programa ng ORCA, kasama ang, ngunit hindi limitado sa, para sa isang buwan o isang panahon na pass at E-purse na stored value.

Ang Programa ng ORCA ay ang kagamitan, mga system, mga pasilidad, mga ORCA Card, mga Produkto ng ORCA, ORCA App, Website ng ORCA, data, impormasyon, at anumang iba pang produkto at serbisyong nauugnay sa koordinasyon ng panrehiyong pamasahe at programa sa pagbabayad na ipinapatupad ng Mga Ahensya gamit ang Mga ORCA Card bilang karaniwang media para sa pagbabayad ng pamasahe sa kanilang mga serbisyo sa pampublikong transportasyon.

Ang Website ng ORCA ay ang sumusunod na pampublikong website: www.myORCA.com

Ang Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan (PII) ay ang sumusunod na impormasyon kapag kinolekta ng Mga Ahensya sa ilalim ng ORCA Program: pangalan ng natural na tao; at, kung isasama sa nasabing pangalan, ang address, numero ng telepono, email address, petsa ng kapanganakan, at impormasyong nauugnay sa Panrehiyong Permit sa Pinamurang Pamasahe (gaya ng inilalarawan sa ibaba), larawan, impormasyon ng tseke/debit card/credit card.

Ang Retailer o Retailer ng ORCA ay isang retail na negosyo o iba pang entity na awtorisadong magbenta ng mga bagong ORCA Card at magdagdag ng E-purse na stored value sa mga bago at kasalukuyang ORCA Card.

Ang Panrehiyong Permit sa Pinamurang Pamasahe Pamasahe (RRFP) ay isang uri ng ORCA Card na ibinibigay ng isa sa mga Ahensya sa isang indibidwal na kwalipikado para sa pinamurang pamasahe batay sa kapansanan o edad (65 taong gulang pataas) ng indibidwal. Ang isang may bisang Medicare card ay patunay ng pagiging kwalipikado para sa isang RRFP. Hindi transferable ang mga RRFP ORCA card.

Ang Youth ay isang uri ng ORCA Card na ibinibigay sa isang indibidwal na kwalipikado para sa pinamurang pamasahe batay sa edad (6-18 taong gulang) ng indibidwal. Hindi transferable ang mga Youth ORCA card.

 1. Mga Serbisyo sa Customer na Humihingi ng Impormasyon

Walang kinakailangang impormasyon kung cash ang ibabayad mong pamasahe sa iyong mga ride gamit ang pampublikong transportasyon. Gayunpaman, posibleng kailanganin ng impormasyon kung pipiliin mong gumamit ng mga serbisyo gaya ng ORCA Card, ORCA App, o Website ng ORCA. Kung makikipag-ugnayan ka sa Mga Serbisyo sa Customer ng ORCA sa pamamagitan ng koreo, telepono, email, o nang personal, puwedeng i-log ang pakikipag-ugnayang iyon at posibleng kolektahin ng ORCA Program ang impormasyong ibibigay mo. Mag-iiba ang uri ng hihinging impormasyon ayon sa mga kinakailangang serbisyo. Kung tatanggi kang magsumite ng impormasyon para sa ilang serbisyo, posibleng hindi maibigay sa iyo ng Mga Ahensya ang mga serbisyong iyon.

Awtomatikong ipinapadala sa ORCA ang ilang partikular na impormasyon, gaya ng mga detalye ng device, at data ng cookie, sa tuwing ginagamit ang isang ORCA Card, ORCA App, o Website ng ORCA. Nakakatulong sa amin ang pinagsama-sama at hindi personal na impormasyon na maghatid ng may kaugnayan at mabilisang serbisyo. Hindi pinaghihigpitan ng abisong ito ang paraan ng paggamit namin ng data na hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan.

Hindi para sa mga menor de edad ang Website ng ORCA, ORCA App, at anumang Serbisyo sa Customer ng ORCA na nangangailangan ng PII. Hindi kami tatanggap o hihingi ng PII mula sa mga indibidwal na alam naming wala pang 13 taong gulang, maliban na lang kung magulang o tagapangalaga ang magbibigay nito.

Kapag nagbigay ka ng PII para ipakitang kwalipikado ka sa mga programa para sa pinamurang pamasahe, may ilang partikular na PII na papanatilihin sa ORCA Program para magawa ng Mga Ahensya na ibigay at subaybayan ang paggamit sa mga programang ito para sa pinamurang pamasahe, gaya ng pangalan, apelyido, address, petsa ng kapanganakan, paratransit ID, at petsa ng pag-expire ng pagiging kwalipikado, depende sa programa para sa pinamurang pamasahe na ginagamit mo.

Hindi kailangan ng isang indibidwal na magparehistro ng ORCA Card sa Mga Ahensya maliban na lang kung hihiling ng Panrehiyong Permit para sa Pinamurang Pamasahe, LIFT ORCA Card, o kung bibili ng pass ang indibidwal para gamitin sa mga serbisyo sa paratransit gaya ng Serbisyo sa pag-access ng King County. Kung pipiliin ng isang indibidwal na magbigay ng PII sa mga Ahensya para makapagparehistro ng ORCA Card, papanatilihin ng ORCA Program ang nasabing PII at iuugnay nila ito sa numero ng card.

 1. Impormasyong Nauugnay sa Pagbili ng Mga ORCA Card at Produkto ng ORCA

Kapag bumili ka ng ORCA Card o Produkto ng ORCA, mangongolekta ang system ng iba't ibang dami ng impormasyon depende sa iyong paraan ng pagbabayad. Palaging mangongolekta ang system ng impormasyon kaugnay ng petsa at oras ng pagbili; numero ng ORCA card; impormasyon tungkol sa pinagbilhan; halaga/uri ng Produkto ng ORCA na binili; at halaga at paraan ng pagbili. Bukod pa rito, mangongolekta ng PII ang system kung tseke, credit card, o debit card ang ginamit mo sa iyong pagbili.

Iuugnay sa numero ng card ang impormasyon tungkol sa pagbili ng mga ORCA Card at Produkto ng ORCA. Kung nagbigay ka ng PII (hal. para ipakitang kwalipikado ka sa isang programa para sa pinamurang pamasahe o para bumili gamit ang isang tseke, credit card, o debit card), puwedeng iugnay sa numero ng card ang papanatilihing PII.

 1. Impormasyong Nauugnay sa Paggamit ng Mga ORCA Card at Produkto ng ORCA

Sa tuwing nagpepresenta ng ORCA Card sa isang ORCA reader device para sa pagbabayad ng pamasahe o para malaman ang status ng card, nangongolekta ang system ng impormasyon gaya ng:

 1. Petsa at oras ng pagpresenta sa card.
 2. Numero mula sa ginamit na reader device.
 3. I.D. ng Ahensya kung saan galing ang reader device.
 4. Lokasyon ng reader device.
 5. Numero ng sasakyan at ruta kung device na nasa isang sasakyan ng Ahensya ang nag-read sa card.
 6. Uri ng transaksyon (ibig sabihin, pagbabayad ng pamasahe o pag-validate ng pagbabayad ng pamasahe).
 7. Halaga/uri ng ginamit na Produkto ng ORCA.
 8. Anumang inilapat na transfer.
 9. Numero ng ORCA card.

Ang impormasyong nauugnay sa paggamit ng ORCA Card ay iniuugnay sa numero ng card. Kung nagbigay ka ng PII na nauugnay sa numero ng iyong card, puwedeng iugnay sa PII mo ang impormasyon tungkol sa paggamit ng ORCA Card.

 1. Ang ORCA App at ang Kinokolektang Impormasyon

Mangongolekta ng PII sa isang ORCA App kung may kinakailangan kang ilang partikular na serbisyo at kung ibibigay o ia-access mo lang ang nasabing impormasyon sa mobile application. Ang PII na kinakailangan para sa mga serbisyong nauugnay sa ORCA ay inilalarawan sa iba pang seksyon ng Pahayag ng Privacy na ito.

Kapag nagsumite ka ng mga tanong o komento sa ORCA Program gamit ang form na Makipag-ugnayan sa amin, posibleng panatilihin ng Mga Ahensya ang mga komunikasyong ito, at gamitin nila ang iyong email address at ang iba pang impormasyong kasama sa pakikipag-ugnayan mo para maproseso ito, matugunan ka, at mapahusay ang aming mga serbisyo.

Puwedeng may mga link ang ORCA App papunta sa iba pang website, gaya ng mga indibidwal na website ng Mga Ahensya. Kapag nag-link ka sa isa sa mga external na website na ito, aalis ka na sa ORCA App at hindi na mailalapat ang Pahayag ng Privacy na ito. Sa halip, mapapailalim ka sa abiso sa privacy at iba pang tuntunin ng external na website na iyon.

Sumusunod ang ORCA sa mga pag-aatas ng Batas sa Pagprotekta sa Online na Privacy ng Mga Bata (Children’s Online Privacy Protection Act, “COPPA”) at panuntunan ng Komisyon sa Pakikipagkalakalan ng Pederal na nagpapakahulugan sa COPPA (16 Mga Kodigo ng Pederal na Regulasyon (Code of Federal Regulations, CFR) § 512). Ang ORCA App ay hindi para sa mga bata, at hindi kami sadyang nangongolekta ng anumang personal na impormasyon sa pamamagitan ng ORCA App mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung malalaman naming may batang wala pang 13 taong gulang na nagbigay sa amin ng personal na impormasyon, ide-delete namin ang impormasyong ito sa aming mga database.

 1. Ang Website ng ORCA at ang Kinokolektang Impormasyon

Awtomatikong nire-record at sino-store ng mga server ng ORCA ang impormasyong ipinapadala ng isang computer o browser sa tuwing may taong bumibisita sa Website ng ORCA, kahit para lang mag-browse o mag-download ng impormasyon. Posibleng kasama sa mga log na ito ng server ang sumusunod na impormasyon:

 1. Internet Protocol (IP) Address at domain name na nauugnay sa koneksyon ng computer sa Internet. Ang IP Address ay isang numerical na identifier na nakatalaga sa iyong Internet service provider o nang direkta sa computer mo.
 2. Uri ng browser, wika ng browser, at ginamit na operating system.
 3. Petsa at oras na binisita mo ang Website ng ORCA.
 4. Website na binisita mo bago ka pumunta sa Website ng ORCA.
 5. Mga page na tiningnan ng mga viewer, tagal ng panahong inilaan ng mga user sa isang partikular na page, mga termino ng paghahanap, at iba pang impormasyong hindi nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan na posibleng kolektahin habang nagna-navigate sa Website ng ORCA.
 6. Isa o higit pang cookies na posibleng tumukoy sa iyong browser.

Puwede rin kaming mangolekta ng impormasyon ng istatistika tungkol sa paggamit mo sa Website ng ORCA, gaya ng “clickstream data” at “mga user hit” na mga pagbisita at session na puwedeng i-log para malaman kung aling mga page ang pinakamadalas bisitahin.

Kapag binisita mo ang Website ng ORCA, makakatanggap ang iyong computer ng isa o higit pang “cookies.” Ang cookies ay maliliit na text file na inilalagay sa computer ng isang user at ina-access ng Website ng ORCA para matukoy ang mga bumabalik na user, mapadali ang kasalukuyang pag-access at paggamit ng user sa website, at makakuha ng data para mapaganda ang site at ang mga kaugnay na layunin sa negosyo. Naka-set up ang karamihan ng mga browser para tumanggap ng cookies, pero puwede mong i-reset ang iyong browser para tanggihan ang lahat ng cookies o ipahiwatig kapag may ipinapadalang cookie. Gayunpaman, posibleng hindi gumana nang maayos ang ilang feature at serbisyo ng Website ng ORCA kung naka-disable ang iyong cookies.

Mangongolekta lang ng PII sa Website ng ORCA kung may kinakailangan kang ilang partikular na serbisyo at kung ibibigay mo lang, o ng Pangnegosyong Account na nauugnay sa ORCA card mo, ang nasabing impormasyon. Ang PII na kinakailangan para sa mga serbisyong nauugnay sa ORCA ay inilalarawan sa iba pang seksyon ng Pahayag ng Privacy na ito. Kung may kinakailangan kang serbisyo na nanghihingi ng PII pero ayaw mong magbigay ng PII sa pamamagitan ng Website ng ORCA, puwede mong piliing ibigay ang hinihinging PII sa pamamagitan ng pagbisita sa tanggapan ng Serbisyo sa Customer ng isang Ahensya o mula sa call center ng ORCA.

Kapag nagsumite ka ng mga tanong o komento sa ORCA Program gamit ang form na Makipag-ugnayan sa amin, posibleng panatilihin ng Mga Ahensya ang mga komunikasyong ito, at gamitin nila ang iyong email address at ang iba pang impormasyong kasama sa pakikipag-ugnayan mo para maproseso ito, matugunan ka, at mapahusay ang aming mga serbisyo.

Puwedeng may mga link ang Website ng ORCA papunta sa iba pang website, gaya ng mga indibidwal na website ng Mga Ahensya. Kapag nag-link ka sa isa sa mga external na website na ito, aalis ka na sa Website ng ORCA at hindi na mailalapat ang Pahayag ng Privacy na ito. Sa halip, mapapailalim ka sa abiso sa privacy at iba pang tuntunin ng external na website na iyon.

Sumusunod ang ORCA sa mga pag-aatas ng Batas sa Pagprotekta sa Online na Privacy ng Mga Bata (“COPPA”) at panuntunan ng Komisyon sa Pakikipagkalakalan ng Pederal na nagpapakahulugan sa COPPA (16 CFR § 512). Ang Website ng ORCA ay hindi para sa mga bata, at hindi kami sadyang nangongolekta ng anumang personal na impormasyon sa pamamagitan ng Website ng ORCA mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung malalaman naming may batang wala pang 13 taong gulang na nagbigay sa amin ng personal na impormasyon, ide-delete namin ang impormasyong ito sa aming mga database.

 1. Paggamit at Pagbabahagi ng Impormasyon

Maliban na lang kung pinaghihigpitan sa batas o sa Pahayag ng Privacy na ito, plano ng Mga Ahensya na gamitin at ibahagi ang lahat ng impormasyong makokolekta o mabubuo ng ORCA Program para sa mga layunin sa pagbebenta ng fare media, pangongolekta ng pamasahe, pagsuporta ng mga programa sa transportasyon ng Pangnegosyong Account, pagsubaybay sa functionality at pagganap ng ORCA Program, paghingi at pagtanggap ng feedback, pag-develop sa ORCA Program, paggawa ng mga ulat sa paggamit ng ORCA Card at iba pang aktibidad o produktong nauugnay sa ORCA, at iba pang layunin ng ORCA Program o Ahensya.

Hindi ibebenta ng Mga Ahensya ang PII sa ibang entity para sa kanilang mga layunin sa marketing. Ibabahagi lang ng Mga Ahensya ang PII sa mga empleyado, opisyal, at contractor ng Ahensya na “dapat makaalam” nito, nang sa gayon ay magawa nila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad.  Puwedeng ibahagi ng Mga Ahensya ang PII sa ibang tao o entity kung makatuwirang kinakailangan para:

 1. Masunod ang isang naaangkop na batas o regulasyon.
 2. Matugunan (nang boluntaryo o hindi boluntaryo) ang isang subpoena, kautusan ng hukuman, o iba pang legal na proseso at kahilingan ng isang ahensya ng pamahalaan; at para maprotektahan ang Mga Ahensya mula sa anumang uri ng posibleng kapahamakan (kung sa palagay ng Ahensya ay posible itong magdulot ng kapahamakan).
 3. Maipatupad ang mga tuntunin ng paggamit at iba pang probisyon ng Ahensya na nalalapat sa ilalim ng ORCA Program o ng isang serbisyo sa transportasyon ng Ahensya, pati ang imbestigasyon sa mga posibleng paglabag dito.
 4. Matukoy, maiwasan, o matugunan ang mga isyu sa panloloko, seguridad, o teknikal na usapin.
 5. Mapigilan ang kapahamakan sa mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Mga Ahensya, mga gumagamit sa kanilang mga serbisyo, o publiko, alinsunod sa iniaatas o pinapahintulutan ng batas.

Magagawa ng mga tao o entity na makakatanggap ng impormasyon mula sa Mga Ahensya na isama ang nasabing impormasyon sa iba pang impormasyong hiwalay nilang pinanghahawakan. Walang magiging responsibilidad ang Mga Ahensya para sa pagsasama-sama o iba pang paggamit sa ibang pagkakataon na puwedeng gawin sa impormasyong ibibigay sa iba alinsunod sa Pahayag ng Privacy na ito.

 1. Pagpapanatili ng Impormasyon

Ang impormasyong makokolekta o mabubuo ng ORCA Program ay puwedeng panatilihin sa central system ng ORCA at sa mga indibidwal na Ahensya, sa mga aktibong database at archive system, at sa electronic at hard copy na anyo. Iso-store ng Mga Ahensya ang lahat ng impormasyong nauugnay sa ORCA Program hangga't sa palagay nila ay kapaki-pakinabang ito o kung iniaatas ng naaangkop na batas.

Kapag nagpadala ka ng mga tanong o komento sa ORCA Program o sa isang Ahensya, o kung ibibigay mo ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan kapag nag-order ka ng mga ORCA Card, Produkto, o serbisyo ng ORCA, posibleng panatilihin ng Mga Ahensya ang mga komunikasyong ito, at gamitin nila ang iyong email address at ang iba pang impormasyong kasama sa pakikipag-ugnayan mo para maproseso ito, matugunan ka, at mapahusay ang aming mga serbisyo.

 1. Mga Pampublikong Talaan

Nailalapat ang Batas sa Mga Pampublikong Talaan (Kabanata 42.56 Nirebisang Kodigo ng Washington (Revised Code of Washington, RCW) (“Batas”) ng Washington sa lahat ng talaang nauugnay sa ORCA Program, na kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa:  anumang data at ulat na nauugnay sa pagbibigay, pag-load, at paggamit ng mga ORCA Card at Business Card; PII na ibibigay mo; at mga email, komento, at iba pang komunikasyon sa pagitan mo at ng alinman sa Mga Ahensya ng ORCA. Sa pangkalahatan, puwedeng inspeksyunin at gawan ng kopya ng publiko ang mga pampublikong talaan, pero may ilang talaang ine-exempt ang Batas mula sa mandatoryong paghahayag. Halimbawa, may mga sumusunod na exemption ang Batas para sa mandatoryong paghahayag:

RCW 42.56.330(4) Ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ng mga kasalukuyan o dating kalahok o aplikante sa isang serbisyo sa paratransit o iba pang transit na ino-operate para sa kapakinabangan ng mga taong may kapansanan o mga nakatatanda.

RCW 42.56.330(5) Ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ng mga taong kumukuha at gumagamit ng mga transit pass o iba pang fare payment media kasama ang, pero hindi limitado sa, mga smart card na may stored value at magnetic strip card, pero puwedeng maghayag ang isang ahensya ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa isang tao, employer, institusyon ng edukasyon, o iba pang entity na responsable, nang ganap o hindi ganap, para sa pagbabayad sa pagkuha o paggamit ng transit pass o iba pang fare payment media, at para maiwasan ang panloloko. Gaya ng pagkakagamit sa subsection na ito, tumutukoy ang “impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan” sa pagkuha o paggamit ng impormasyon patungkol sa isang partikular na indibidwal na transit pass o fare payment media.

(a) Ang impormasyon kaugnay ng pagkuha o paggamit ng mga transit pass o fare payment media ay puwedeng ihayag nang magkakasama kung walang anumang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan ang data.

(b) Puwedeng i-release ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa isang magulang o tagapangalaga na nagbigay ng PII para sa isang may-ari ng youth card na wala pang 13 taong gulang, o sa mga ahensya para sa pagpapatupad ng batas kung may kasamang kautusan ng hukuman ang kahilingan.

May karapatan ang Mga Ahensya, sa sarili nilang pagpapasya, na mag-release o mag-withhold ng mga talaan alinsunod sa Batas. Karapatan ng Mga Ahensya na magpataw ng mga bayarin alinsunod sa Batas para sa pagtugon sa mga kahilingan para sa pag-inspeksyon at paggawa ng kopya ng mga talaan.

Kung may salungatan sa pagitan ng Pahayag ng Privacy na ito at ng Batas sa Mga Pampublikong Talaan o iba pang batas na sumasaklaw sa mga talaan, ang Batas sa Mga Pampublikong Talaan o ang iba pang naaangkop na batas ang mangingibabaw.

 1. Seguridad ng Impormasyon

Nilalayon ng mga hakbang na panseguridad ng Mga Ahensya na pigilan ang hindi awtorisadong pag-access, o ang hindi awtorisadong pagbago, paghahayag, o pagsira, sa impormasyong nakokolekta o nabubuo sa ilalim ng ORCA Program. Halimbawa, may mga ginawang hakbang para maprotektahan ang integridad ng kanilang imprastruktura sa telecommunications at computing, na kinabibilangan ng, pero hindi limitado sa, pag-authenticate, pagsubaybay, pag-audit, at pag-encrypt. Bukod pa rito, pinoproseso ang mga order ng customer sa pamamagitan ng secure na server na gumagamit ng mga advanced na uri ng software sa pag-encrypt. Ibig sabihin, ang lahat ng iyong PII na inilagay online ay ie-encrypt habang ipinapadala para ma-maximize ang proteksyon sa seguridad Gayunpaman, dahil hindi nag-e-encrypt ng email ang Website ng ORCA, hindi ka dapat magpadala ng mga email na naglalaman ng impormasyon na itinuturing mong sensitibo.

Sa kabila ng nabanggit sa itaas, ang Pahayag ng Privacy na ito ay hindi dapat ipakahulugan, sa anumang paraan, bilang nagbibigay ng payo sa negosyo, batas, o iba pang payo, o nagbibigay ng garantiya na hindi pumapalya, ang seguridad ng impormasyong ibinibigay o isinusumite sa Website ng ORCA o sa ORCA Program o Mga Ahensya sa pamamagitan ng pagsali ng customer sa ORCA Program. Dahil sa katangian ng mga komunikasyon sa Internet at pabagu-bagong teknolohiya, ang Mga Ahensya ay hindi makakapagbigay, at nagdi-disclaim, ng garantiya na ang impormasyong ibibigay mo sa kanila ay mananatiling malaya mula sa pagkawala, maling paggamit, o pagbago ng mga third party na, sa kabila ng mga pagsisikap ng Mga Ahensya, ay puwedeng magkaroon ng hindi awtorisadong access.

Kung, sa kabila ng mga hakbang na panseguridad para sa impormasyon ng ORCA Program, ay mangyari, o makatuwirang paniwalaan na mangyari, na ang hindi naka-encrypt na “personal na impormasyon” na hawak ng Mga Ahensya ay makuha ng hindi awtorisadong tao, aabisuhan ng Mga Ahensya ang pinapatungkulan ng nasabing personal na impormasyon alinsunod sa RWC 42.56.590. Para sa mga layunin ng Seksyong ito, pareho ang pagpapakahulugan ng “personal na impormasyon” sa nakasaad sa RCW 42.56.590(5) at (6).

 1. Mga Pagbabago sa Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan

Dumedepende ang Mga Ahensya sa mga gumagamit ng mga ORCA Card at Produkto ng ORCA na i-update ang kanilang PII kapag kinakailangan. Puwede mong gamitin ang ORCA App, Website ng ORCA, o puwede kang bumisita sa tanggapan ng Serbisyo sa Customer ng ORCA para ma-update ang iyong mga personal na detalye at mabago o mawakasan ang pagkakarehistro ng iyong ORCA Card o ang pahintulot sa Autoload.

 1. WALANG WARRANTY

MAY MGA PINAGTIBAY NA PAMAMARAAN AT HAKBANG ANG MGA AHENSYA NA SA PALAGAY NILA AY KOMERSYAL NA MAKATUWIRAN PARA MAPROTEKTAHAN ANG ANUMANG IMPORMASYONG MAKOKOLEKTA PARA SA ORCA PROGRAM, KASAMA ANG IMPORMASYONG MAKOKOLEKTA SA WEBSITE NG ORCA. GAYUNPAMAN, WALANG SINUMAN SA MGA AHENSYA ANG NAGBIBIGAY NG GARANTIYA SA SEGURIDAD NG IMPORMASYON, O NAGBIBIGAY NG WARRANTY NA ANG IMPORMASYONG MAKOKOLEKTA (KASAMA ANG, PERO HINDI LIMITADO SA PII) KAUGNAY NG ORCA PROGRAM AY MANANATILING MALAYA MULA SA HINDI AWTORISADONG PAG-ACCESS O PAGHAHAYAG, PAGKAWALA, MALING PAGGAMIT, PAGBAGO, O PAGNANANAKAW, AT HAYAGANG DINI-DISCLAIM NG MGA AHENSYA ANG OBLIGASYONG IYON.

 1. Sumasaklaw na Batas at Lugar

Dapat ipakahulugan ang Pahayag na ito nang naaayon sa mga batas ng Estado ng Washington, nang walang pagsasaalang-alang sa anumang salungatan ng mga probisyon ng batas. Ang anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa ilalim ng Pahayag na ito ay dapat eksklusibong lutasin ng mga hukuman ng estado o pederal sa King County, Washington na may hurisdiksyon sa usapin.

 1. Mga Tanong o Komento sa Pahayag ng Privacy na Ito

Pakidirekta ang anumang tanong o komento kaugnay ng Pahayag ng Privacy na ito sa Panrehiyong ORCA Operations Team sa sumusunod na paraan.

Email:  [email protected]

Telepono: 888-988-6722 / TTY: 711, sa mga regular na oras ng negosyo

Koreo:  ORCA Director

401 S Jackson St.

Seattle WA 98104

Kapag nakatanggap kami ng mga pormal na nakasulat na tanong o reklamo sa address na ito, patakaran naming makipag-ugnayan sa nagrereklamo kaugnay ng kanyang mga alalahanin.

 1. Mga Pagbabago sa Pahayag ng Privacy na ito

Puwedeng magbago ang Pahayag ng Privacy na ito sa paglipas ng panahon. Inaasahan naming maliit lang ang karamihan ng mga magiging pagbabago. Ipo-post ang mahahalagang pagbabago bilang “alerto” sa itaas ng mga page sa Website ng ORCA. Tutukuyin ang petsa ng pinakabagong rebisyon ng Pahayag na ito sa itaas ng page, at papanatilihin sa archive ang mga dating bersyon para sa pagsusuri kapag hiniling.

Ipo-post namin ang mga pagbabago sa Pahayag na ito hindi bababa sa sampung (10) araw bago mailapat ang mga ito. Ang anumang impormasyong makokolekta namin sa ilalim ng kasalukuyang Pahayag ng Privacy na ito ay patuloy na mapapailalim sa mga tuntunin ng Pahayag na ito. Kapag nailapat na ang anumang pagbabago, mapapailalim sa bagong Pahayag ang lahat ng impormasyong makokolekta namin, kung mayroon.

May mga available na alternatibong format ang Pahayag ng Privacy ng ORCA kapag hiniling.

888-988-6722 / TTY: 711

[email protected]